Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με αριθ. 696/2021 διακήρυξης.Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας αποσφράγισης.pdf


19-07-2021 (thachatz)