Ανακοινώσεις

05/01/2023: Απάντηση σε ερωτήσεις επί της αριθ. 716/2022 Διακήρυξης
30/12/2022: Διακήρυξη αριθ. 721/2022 για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι. στο Δ.Π.Θ."
15/12/2022: Ανακοίνωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των μελών τους με κλήρωση
12/12/2022: Διακήρυξη 716/2022 για την υπηρεσία καθαριότητας σε όλες τις πόλεις του Δ.Π.Θ.
04/10/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχείας μεταφοράς των εγγράφων, μικροδεμάτων και δεμάτων του Δ.Π.Θ.
20/09/2022: Διευκρινήσεις επί της 14-9-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων του Δ.Π.Θ.
14/09/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των μηχανοκίνητων οχημάτων του Δ.Π.Θ.
30/08/2022: Αγορά Φαρμακευτικού Υλικού της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Α
24/08/2022: Διακήρυξη 718/2022 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την πόλη της Κομοτηνής
24/08/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιομάζας-πέλλετ
24/08/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των γραφείων όλων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ., στην Αλεξανδρούπολη»
22/07/2022: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 717/2022: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή από και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης
11/07/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοτυπικών για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. για το έτος 2022»
11/07/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ για το 2022»
11/07/2022: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, για το έτος 2022»
05/07/2022: Διακήρυξη αριθ. 715/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μίσθωση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών του Δ.Π.Θ. στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.
23/06/2022: Τροποποίηση όρων και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών της υπ' αρ. 714/2022 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο Α/Α 99 "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων, αναβάθμιση λογισμικών, επίπλων (εργαστηριακοί πάγκοι, γραφεία κ.λ.π.), επιστημονικών οργάνων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
15/06/2022: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 712/2022 - ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ
15/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης "HeinOnline Academic Core"" για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.
14/06/2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια της βάσης "Kluwer Arbitration.com & practice" για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης Α' του Δ.Π.Θ.

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google