Ανακοινώσεις

21/12/2020: Διακήρυξη αριθ. 688/2020 για την ασφάλιση κατά κινδύνου πυρός, κλοπής, πλημμύρας και κατά κινδύνου καταστροφών της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
27/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧ?Ν Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞ ΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με ΣΔΙΤ"
25/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της σύμβασης "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. με ΣΔΙΤ"
24/11/2020: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη και ανάθεση της Σύμβασης «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ , ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ
23/11/2020: Διακήρυξη αριθ. 682/2020 για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την εκμετάλλευση των φοιτητικών εστιατορίων για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ.
23/11/2020: Διακήρυξη αρ. 683/2020 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι της πλήρους λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των σχολών, τμημάτων και βιβλιοθηκών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
18/11/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΔΠΘ
16/11/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 684/2020 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Π.Θ.
21/10/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συνεχόμενες απολυμάνσεις για ιογενείς μολύνσεις με ισχυρό απολυμαντικό στους χώρους του Δ.Π.Θ.
16/10/2020: Υποέργο Α/Α 5 " Προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων και Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.", της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
16/10/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 681/2020 διακήρυξης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την ασφαλή και ομαλή επαναλειτουργία του Δ.Π.Θ.
13/10/2020: Σχόλια διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια δύο αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων"
21/09/2020: Πρόσκληση για ανοικτή μη δεσμευτική δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"
16/09/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης αποφυγής συνωστισμού&τήρησης αποστάσεων για την ομαλή επαναλειτουργία του Δ.Π.Θ
09/09/2020: Συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. 679/2020 για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (απολυμαντικών, αντισηπτικών συσκευών για απολυμαντικά κ.λ.π.) για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ.
06/08/2020: Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό 677/2020
29/07/2020: Διακήρυξη αριθ. 678/2020 δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Π.Θ.
24/07/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 676/2020 Υποέργο Α/Α 4 "Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
24/07/2020: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 676/2020 Υποέργο Α/Α 4 "Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικών οργάνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." της Πράξης "Ανάπτυξη / Αναβάθμιση των υποδομών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης" με κωδικό ΟΠΣ "5045575"
23/07/2020: Διακήρυξη αριθ. 677/2020 για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (απολυμαντικών, αντισηπτικών συσκευών για απολυμαντικά κ.λ.π.) για την υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Θ
01/07/2020: ΔΙΑΚΗΡYΞΗ 671/2020 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων δαπέδου για τις ανάγκες των κτιρίων του Δ.Π.Θ."

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google