Εργο του Τμήματος Προμηθειών

To Τμήμα Προμηθειών μεριμνά για την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Διενεργεί τους διαγωνισμούς προμηθειών, συντάσσει τις σχετικές συμβάσεις και μεριμνά για την υπογραφή και εκτέλεσή τους.

Έχει την ευθύνη διαχείρισης κάθε είδους αναλώσιμου υλικού. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία καταγραφής των υλικών της αποθήκης καθώς και της καταστροφής ή εκποίησης του άχρηστου υλικού.

Μεριμνά για τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από το εξωτερικό και τη χορήγηση δασμολογικών ανταλλαγών.