"ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΠΘ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΑ 6, 5, 4)"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21PROC008909592 ΥΠΟΕΡΓΟ 6.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21PROC008909893 ΥΠΟΕΡΓΟ 5.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21PROC008910171 ΥΠΟΕΡΓΟ 4.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.docx


14-07-2021 (rvoulout)