Απάντηση στις ερωτήσεις επί της αριθ. 701/2021 Διακήρυξης του Δ.Π.Θ. που αφορά στον Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί Η/Υ, Πολυμηχανήματα, Βιντεοπροβολείς, κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών του Δ.Π.Θ."Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1_ComputerLab Απάντηση.pdf.pdf


05-07-2021 (thachatz)