Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των τμημάτων, σχολών, και βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 21PROC008657453.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΤΕΥΔ 695.zip


25-05-2021 (thachatz)