Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισμός των μελών τους με κλήρωση