Διακήρυξη - Προκήρυξη 607/2017 για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για τιις ανάγκες του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 607_2017.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Προκήρυξη 607_2017.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΤΕΥΔ.docx


25-08-2017 (rvoulout)