Διακήρυξη 606/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, Εκτυπωτών, φαξ κλπ για τις ανάγκες των Τμημάτων - Σχολών - Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.


Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες κάτω των ορίων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, Εκτυπωτών, φαξ κλπ για τις ανάγκες των Τμημάτων - Σχολών - Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2017_07_28_Διακήρυξη 606_FM_SIGNED.pdf


28-07-2017 (topaloglou)