Διακήρυξη 605/2017 - Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 22.00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2017_07_18_Διακήρυξη 605_ΠΔΕ_Επαναληπτικός Διαγωνισμός_FM SIGNED.pdf


21-07-2017 (topaloglou)