ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ


Προμήθεια και επισκευή επίπλων για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.Η υλοποίηση της προμήθειας θα διεξαχθεί με απ' ευθείας ανάθεση και κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδαΚαταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 10 πμ


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2017_06_20_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΔΠΘ_FM_SIGNED.pdf


21-06-2017 (topaloglou)