Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών δομημένης καλωδίωσης CPV: 32415000-5


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών δομημένης καλωδίωσης CPV: 32415000-5».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εξήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών με ΦΠΑ 24%


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη.pdf


08-06-2017 (aorfan)