Διακήρυξη 602/2017 - για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δεδομένων υψηλής ταχύτητας.


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δεδομένων υψηλής ταχύτητας,συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 96.774,19 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ : 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 22.00.Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών: 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2017_05_15_Διακήρυξη 602_FM SIGNED.pdf


22-05-2017 (topaloglou)