Διακήρυξη 599/2017 - ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων και των υπηρεσιών του ΔΠΘ στην πόλη της Ορεστιάδας


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων και των υπηρεσιών του ΔΠΘ στην πόλη της Ορεστιάδας, συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 70.564,52 € χωρίς Φ.Π.Α. για την προμήθεια 90.467,33 (lt) πετρελαίου θέρμανσηςΗμερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών: 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την αρμόδια Επιτροπή.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2017_04_25_Διακήρυξη Πετρέλαιο Θέρμανσης Ορεστιάδας 599_FM SIGNED.pdf


28-04-2017 (topaloglou)