Διακήρυξη 600/2017 - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ.


Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Π.Θ., συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 225.565,12 € χωρίς Φ.Π.Α.Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών: 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, από την αρμόδια Επιτροπή.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. 2017_04_25_ΠΔΕ Διακήρυξη 600_FM SIGNED.pdf
2. 2017_05_26_espd-request_FM SIGNED-1.pdf


28-04-2017 (topaloglou)