Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων και των υπηρεσιών του ΔΠΘ στην πόλη της Ορεστιάδας
Συνολικός προϋπολογισμός:

75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 60.483,87 € χωρίς Φ.Π.Α. από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2017, με δικαίωμα προαίρεσης ποσού 37.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή 30.241,94 € χωρίς Φ.Π.Α. για παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 1-1-2018 μέχρι 30-4-2018.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 7-3-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2017_01_31_1η Πρόσκληση για διαπραγμάτευση πετρελαίου θέρμανσης Ορεστιάδας_SIGNED_FM.pdf


01-02-2017 (topaloglou)