ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 586/2016 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ηλεκτρονικός υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, συνολικού ποσού ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (83.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διακήρυξη 586_2016_FM_SIGNED.pdf


13-05-2016 (topaloglou)